Allt du behöver veta om en OVK-besiktning

23 januari 2024 Alice Pettersson

editorial

Inomhusklimatet i våra byggnader är avgörande för både hälsa och välbefinnande. I Sverige är det inte bara en rekommendation utan en lagstadgad skyldighet för vissa byggnadägare att genomföra regelbundna kontroller av ventilationssystemen. Dessa kontroller kallas för OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll, och syftet är att säkerställa att inomhusmiljön är säker och hälsosam för de människor som vistas i byggnaderna. I denna artikel tar vi en närmare titt på vad en OVK-besiktning innebär, hur den går till, och varför den är så viktig.

Vad är OVK-besiktning?

Obligatorisk VentilationsKontroll, förkortat OVK, är en kontroll som syftar till att garantera att byggnaders ventilationssystem fungerar som de ska. Denna typ av besiktning är ett lagkrav i Sverige och skall utföras regelbundet av certifierade besiktningsmän. Syftet med OVK Jönköping är att upprätthålla en god luftkvalitet och att bevara en hälsosam inomhusmiljö, vilket är av stor betydelse för människors hälsa.

Kontrollen inkluderar en noggrann genomgång av samtliga delar i ventilationssystemet från fläktar och filter till luftkanaler och ventiler. Denna process garanterar att ventilationssystemet inte bara tillför färsk luft utan också avlägsnar förorenad och förbrukad luft på ett effektivt sätt.

ovk besiktning

När och hur ofta bör OVK utföras?

Frekvensen för när en OVK besiktning ska genomföras kan variera beroende på byggnadens typ och dimension. För nybyggda fastigheter sker den första kontrollen inom två år från det att byggnaden tagits i bruk. Efter detta baseras intervallerna för återbesiktning på byggnadens typ och vilken typ av ventilationssystem som används. Typiskt ska en besiktning utföras vart tredje år för flerbostadshus och offentliga byggnader medan industribyggnader och vissa typer av enfamiljshus har längre intervaller.

Att hålla koll på när det är dags för nästa OVK-besiktning är byggnadsägarens ansvar. Om en byggnad missar sin obligatoriska besiktning kan det leda till att kommunen utfärdar sanktioner och kräver att en kontroll genomförs omgående.

Vilka konsekvenser kan undermåliga ventilationssystem medföra?

Ett ventilationssystem som inte fungerar som det ska kan leda till en rad negativa konsekvenser för de som vistas i byggnaden. Dålig luftkvalitet orsakad av bristfällig ventilation kan leda till hälso- och komfortproblem såsom huvudvärk, trötthet, och irritation i ögon, näsa och hals. På lång sikt kan konstant exponering för dålig inomhusluft till och med bidra till allvarligare sjukdomar.

Förutom hälsoriskerna kan ett bristfälligt ventilationssystem också ha en negativ inverkan på själva byggnaden. Fukt och dålig luftcirkulation kan skapa en gynnsam miljö för mögel och andra skadliga mikroorganismer, vilket kan leda till kostsamma renoveringar och saneringar. Därför är det viktigt att OVK besiktningar genomförs regelbundet och av en behörig besiktningsman.

Välj en kvalificerad leverantör för din OVK besiktning

Att hitta rätt leverantör för att utföra OVK är viktigt. Det är nödvändigt att anlita en certifierad besiktningsman med erforderlig kunskap och förmåga att utföra arbetet på ett korrekt sätt. Ett företag som starkt kan rekommenderas för dessa tjänster är EE System AB, vilka erbjuder en omfattande service för OVK besiktning. Med ett team av erfarna och certifierade tekniker, säkerställer EE System AB att ditt ventilationssystem möter alla lagkrav och bidrar till en hälsosam inomhusmiljö.

Fler nyheter